Informace o zpracování osobních údajů – GDPR

Společnost Klínové Boudy, s. r. o., Přední Labská 86, 543 51 Špindlerův Mlýn, IČ 08980136, DIČ CZ0898013, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v v Hradci Králové, oddíl C, vložka 45930 , informuje tímto o základních zásadách a principech, na základě kterých Klínové Boudy, s. r. o. jako správce osobních údajů v souvislosti s poskytováním svých ubytovacích služeb nakládá s osobními údaji svých klientů ve smyslu § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a v návaznosti na NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „GDPR)“. Právním základem pro zpracování, které ubytovacím zařízení ukládá zákon nebo jiná právní norma – jedná se o zpracování prováděné na základě právního důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, tj. zpracování nezbytné. Klínové Boudy, s. r. o. jako správce osobních údajů (dále také jen „správce“) v souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb vyžaduje poskytnutí následujících osobních údajů ubytovaných osob (subjektů údajů):

 1. Jméno a příjmení
 2. Adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí
 3. Datum narození
 4. Číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu
 5. Státní občanství
 6. E-mailová adresa
 7. Telefonní kontakt

Tyto údaje správce vyžaduje a zpracovává pouze u klientů, u kterých dojde k souhlasu s rezervací pobytu v konkrétním termínu. U klientů, kteří pobyt pouze poptávají, a nedojde následně k závazné rezervaci a zaslání závazného potvrzení objednávky pobytu, osobní údaje správce nevyžaduje a nezpracovává. Poskytnutí osobních údajů pro účely ubytování je zákonným požadavkem nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy (potvrzení objednávky pobytu), a zde má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout na základě § 3 odst. 4 zákona č. 565/1990 Sb. (o místních poplatcích) ve znění pozdějších předpisů. V případě neposkytnutí těchto údajů není možné subjekt údajů ubytovat nebo sepsat Smlouvu o ubytování. Osobní údaje správce získává přímo od subjektů údajů s výjimkou zpracování „Rezervace ubytování – příjem informací z internetových rezervačních portálů“, kdy správce získává část osobních údajů od subjektů provozujících internetové rezervační portály. údaje o těchto správcích osobních údajů včetně kontaktů na ně klient nalezne na jejich webových stránkách, na nichž klient provedl rezervaci. Vzhledem k jejich většímu počtu a vzájemnému předávání údajů mezi nimi zde nejsou uvedeny.

Účel zpracování osobních údajů

Klínové Boudy, s. r. o. jako správce osobních údajů v souvislosti s poskytováním svých služeb shromažďuje, zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou osobní údaje subjektu údajů k těmto účelům: Pro splnění právní povinnosti je správce povinen vyžadovat údaje 1) – 5) podle obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích v platném znění vydané městem Špindlerův Mlýn. Pro účely oprávněných zájmů poskytovatele ubytování pak správce od klientů vyžaduje e-mailovou adresu a telefonní číslo. Tyto údaje jsou nutné pro efektivní komunikaci mezi klienty a ubytovatelem.

Doba zpracování

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností, tj. vždy minimálně do doby ukončení pobytu, a dále pak po dobu, po kterou je správce povinen/oprávněn ty které údaje uchovávat podle GDPR a dalších obecně závazných právních předpisů.

Zpracování osobních údajů

a) Zpracování

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení ve smyslu požadavků GDPR. Do kontaktu s osobními údaji klientů přicházejí pouze jednatelé společnosti správce a následně orgány, které tyto údaje vyžadují ze zákona (např. Městský úřad Špindlerův Mlýn, Policie ČR, útvar cizinecké policie). Zpracovávání provádějí pouze jednatelé společnosti správce osobně.

b) Uložení

Pro efektivní komunikaci s klienty jsou uchovávány osobní údaje: jméno a příjmení, adresa, e-mail a telefon. Ty jsou uloženy v elektronické podobě a listinné podobě se zabezpečením. Data narození jsou zaznamenána a uchovávána v elektronické a listinné podobě se zabezpečeným uložením.

c) Archivace

Údaje jsou uchovávány po dobu 6 let následujících po roce provedení zápisů v souladu se splněním zákonné povinnosti dle zákona 565/1990 Sb. (o místních poplatcích) ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 326/1999 Sb. (o pobytu cizinců na území ČR) ve znění pozdějších předpisů s tím, že daňové doklady se uchovávají po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo dle §35 a § 35a zákona č. 235/2004 Sb. (o dani z přidané hodnoty) ve znění pozdějších předpisů.

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má veškerá práva přiznaná nařízením GDPR a dalšími právními předpisy, kdy se jedná zejména o:

 • Právo na přístup
 • Právo na výmaz
 • Právo na omezení zpracováním
 • Právo na přenositelnost
 • Právo na vysvětlení
 • Právo vznést námitku proti zpracování
 • Právo podat stížnost u správce nebo se obrátit na úřad o ochranu osobních údajů

Více informací o právech subjektu údajů je k dispozici na internetových stránkách úřadu pro ochranu osobních údajů. https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276 Veškeré výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s podmínkami GDPR a nejsou zpřístupněny nebo poskytovány jakýmkoliv dalším osobám s výjimkou případné kontroly ze strany obce, pro kterou jsou vybírány místní poplatky, popřípadě Policii ČR, útvar cizinecké policie. Osobní údaje rovněž nebudou předávány mimo EU nebo jakékoliv mezinárodní organizaci.

Srdeční záležitost, krásné místo, pocit jako když se vracíte domů. Milo. Voňavo po chlebu. Výborné jídlo. Vše je možné, divy a zázraky na počkání - doslova. Pevný stisk ruky a péče o každého z nás. Pozornost. Do takového místa se ráda vrátím. Díky všem kteří se o mě a mé dcery starali.