Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky a zásady ochrany osobních údajů – Bouda Klínovka

Klínové Boudy s.r.o.
Přední Labská 86
543 51 Špindlerův Mlýn
IČ: 08980136 | DIČ: CZ 08980136

Odpovědná osoba: František Zálešák

I. – VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Rezervace ubytování a dalších služeb

Rezervace ubytování a dalších služeb na Boudě Klínovka a potvrzení této rezervace ze strany odpovědné osoby je možné písmeně, tj. zpravidla e-mailem skrze e-mailovou adresu: recepce@klinovka.com či prostřednictvím rezervačního systému www.booking.com. Za potvrzení rezervace se považuje buď automatické e-mailové potvrzení generované příslušným online rezervačním systémem a nebo e-mailové potvrzení odpovědné osoby. Další možností je rezervace provedená telefonicky, na jejímž základě bude následně odesláno e-mailové potvrzení provozovatelem.

Rezervace provedená e-mailem nebo telefonicky přímo u provozovatele si vyžaduje platbu 100 % ubytovacích nákladů předem. Teprve po uhrazení platby bude rezervace poskytovatelem potvrzena.

Rezervace a platba ubytovacích nákladů přes rezervační systém Booking.com se řídí pravidly rezervačního systému.

2. Zrušení rezervace ubytování a dalších služeb

Zrušení zaplacené rezervace provedené e-mailem nebo telefonicky přímo u provozovatele není možné. Zaplacením ubytovacích nákladů si u nás kupujete místo v domluveném čase. Je však možné převést pobyt na jinou osobu/osoby. Tyto změny je nutné provést písemnou formou, tj. zpravidla e-mailem na adresu: recepce@klinovka.com.

Při zrušení rezervace, která byla zadána přes externí poskytovatele Booking.com je nutné rezervaci zrušit rovněž přes tohoto externího poskytovatele způsobem, který externí poskytovatel požaduje. V tomto případě se písemná notifikace přímo odpovědné osobě Boudy Klínovka NEPOVAŽUJE za řádné zrušení rezervace.

3. Změna rezervace

Požadavek na změnu rezervace, tj. přesun objednaných služeb v původním rozsahu na jiný termín není možný.

4. Nedojezd klienta

Pokud klient nenastoupí v rezervovaném termínu ubytování je rezervace stornována bez náhrady uhrazených nákladů.

5. Čas nástupu na ubytování (check-in) a vyklizení pokoje (check-out)

Nástup na ubytování (check-in) je možný od 14 hodin do 20 hodin. Při pozdějším příjezdu než 20 hod. je host povinen předem upozornit na tuto skutečnost recepci Boudy Klínovka na tel.: +420 731 848 487 a sdělit předpokládaný čas příjezdu. V případě, že host předem neohlásí čas pozdního příjezdu, účtujeme navíc poplatek 500 Kč za pozdní příjezd.

Dřívější nástup na ubytování (early check-in) je možný v případě, že je rezervovaný pokoj k dispozici, a to zdarma po dohodě s recepcí Boudy Klínovka.

Host je povinen vyklidit pokoj (check-out) poslední den platné rezervace do 10 hod. Pozdější vyklizení pokoje je možné pouze po předchozí dohodě s recepcí.

6. Informace o mimosoudním řešení sporů

Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: https://adr.coi.cz/

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je https://www.coi.cz/ .

V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ubytovanému jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1.9.2020.

ČÁST II. – ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tímto Vás, uživatele našich webových stránek www.klinovka.com zákazníky, dodavatele, jakožto provozovatel Boudy Klínovka, František Zálešák, IČ: 28260678, se sídlem Přední Labská 86, 543 51 Špindlerův Mlýn spolu s celým personálem, informujeme o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Tyto zásady se uplatní v případě, že budete využívat našich služeb, že si budete prohlížet naše webové stránky či nás budete kontaktovat jedním z možných způsobů, tedy především telefonicky či prostřednictvím e-mailu.

Když využíváte naše služby, je pro nás důležité, aby pro Vás zpracování Vašich informací bylo naprosto srozumitelné, transparentní a znal/a jste všechna Vaše práva.

V těchto Zásadách ochrany soukromí (dále jen „Zásady“) vysvětlujeme:

 • Jaké informace shromažďujeme a jakým způsobem;
 • Jak využíváme shromážděné informace a na jakém právním základu;
 • Jak dlouho zpracováváme shromážděné informace;
 • Kdo má přístup ke shromážděným informacím;
 • Jaká máte práva ve vztahu ke shromážděným informacím a jak je uplatnit.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese recepce@klinovka.com

1. JAKÉ INFORMACE SHROMAŽĎUJEME A JAKÝM ZPŮSOBEM JE SHROMAŽĎUJEME

Shromažďujeme následující informace:

Informace, které nám sdělíte. Jedná se o Vaše osobní údaje, které nám sdělíte, když nás kontaktujete nebo máte zájem o naše služby. Tyto údaje nám zpravidla poskytujete vyplněním a odesláním formuláře na našich webových stránkách, objednáním našich služeb prostřednictvím e-mailové schránky či pokud se k nám přijedete ubytovat. Jedná se například o jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo či název organizace, kterou zastupujete.

Informace, které získáváme, když využíváte naše služby. Můžeme shromažďovat informace o tom, jak využíváte naše služby, jak jste s našimi službami spokojení a zda se Vám pobyt u nás líbil.

V případě, že se u nás hodláte ubytovat i se svými či Vám svěřenými dětmi mladšími 16 let, budeme zpracovávat i jejich osobní údaje, a to ve stejném rozsahu a za stejnými účely, jako v případě dospělých.

Vaše osobní údaje zpracováváme dle výše uvedených Zásad na základě plnění vzájemné smlouvy nebo Vašeho požadavku, na základě plnění našich zákonných povinností, na základě našeho oprávněného zájmu anebo na základě Vašeho případného souhlasu, uděleného pro konkrétní zpracování. Před použitím informací za účelem, který není uveden v těchto Zásadách, vždy vyhodnotíme, zda je potřebný Váš souhlas. V takovém případě Vás budeme informovat a o souhlas Vás požádáme.

Naše oprávněné zájmy, na jejichž základě zpracováváme Vaše osobní údaje, jsou založené na našem vzájemném vztahu. Naše oprávněné zájmy pro zpracování Vašich osobních údajů jsou zejména:

 • Vaše kontaktování a informování v rámci vzájemného obchodního styku, včetně případné realizace přímého marketingu;
 • Zlepšování našich služeb;
 • Propagace našich služeb;
 • Vedení evidencí týkajících se Vaší ekonomické situace;
 • Efektivní poskytování služeb zákaznické podpory;
 • Ochrana našich i Vašich právních nároků.

Vaše údaje využíváme v naší interní dokumentaci, ve které vedeme záznamy o tom, kde jsou Vaše osobní údaje uložené, způsoby jejich zabezpečení, zda byly Vaše údaje smazány, kdo je smazal a kdy, abychom byli schopni doložit náš soulad s právními předpisy na poli ochrany osobních údajů a zároveň si mohli plnit další povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů.

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Pokud si nejste jistí, zda byl souhlas se zasíláním takových sdělení udělen, nebo jej chcete odvolat, stačí, když nám zašlete e-mail s příslušnou žádostí na recepce@klinovka.com, případně na jinou adresu, ze které jste od nás obdrželi obchodní sdělení. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaše osobní údaje nebudou použity za účelem jakéhokoliv automatizovaného rozhodování, včetně profilování.

2. JAK DLOUHO ZPRACOVÁVÁME SHROMÁŽDĚNÉ INFORMACE

Vaše osobní údaje jsou využívány vždy pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu, pro který byly shromážděny.

3. KDO MÁ PŘÍSTUP K INFORMACÍM

Dbáme na ochranu osobních údajů a nikdy neprodáváme databáze osobních údajů. Osobní údaje předáváme třetím stranám pouze za výše uvedenými účely, a to pouze v nezbytném rozsahu.

Vaše Osobní údaje pro nás v rámci zvyšování kvality našich služeb a zajišťování některých činností budou zpracovávat zpracovatelé, kteří nám poskytují

 • Serverové, webové, cloudové nebo IT služby;
 • Účetní služby

Sami Vaše osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.

Pokud předáváme třetím osobám Vaše osobní údaje, vždy tak činíme na základě adekvátní smlouvy s těmito osobami, abychom mohli pohlídat, jak s Vašimi osobními údaji třetí strany nakládají.

4. JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČUJEME

Jsme si vědomi toho, že zabezpečení osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití, je naší důležitou povinností vůči Vám. Proto se snažíme efektivně využívat co nejlepší možná bezpečnostní opatření k tomu, abychom zneužití nebo jinému neoprávněnému zásahu do Vašich osobních údajů zabránili. V rámci naší činnosti budeme činit vše, co je v našich silách, aby k takovému bezpečnostnímu incidentu nedošlo, zejména budeme všechny naše zaměstnance, přicházející do styku s Vašimi osobními údaji, pravidelně školit na téma ochrany osobních údajů, přijmeme a seznámíme zaměstnance s vnitřními podnikovými předpisy, upravujícími ochranu Vašich osobních údajů a budeme vždy využívat moderní technická řešení k zabezpečení našeho zpracovávání.

Pokud by však i přes naši nejlepší snahu došlo k bezpečnostnímu incidentu a tento incident by mohl znamenat vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, neprodleně Vás o takové skutečnosti informujeme, a to prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy a zveřejněním takové informace na našich webových stránkách včetně veškerých nutných podrobností.

Pro zabezpečení Vašich osobních údajů jsme přijali následující opatření:

 • Organizační bezpečnost. Klademe důraz na to, abychom zabezpečili Vaše osobní údaje proti rizikům lidského faktoru, zejména:
  • Přijali jsme a udržujeme směrnice a dokumenty interní bezpečnosti;
  • Pravidelně zajišťujeme školení zaměstnanců a dalších pracovníků na pravidla práce s osobními údaji a rizika informační bezpečnosti;
  • Smluvně upravujeme odpovědnost zaměstnanců, externích spolupracovníků, dodavatelů a jiných třetích stran s přístupem k Vašim osobním údajům;
  • Přijali jsme a udržujeme standardizované procesy týkající se práce s Vašimi osobními údaji.
 • Technická opatření. Implementovali jsme důležitá technická opatření pro zajištění bezpečnosti Vašich osobních údajů, zejména:
  • Přístup do systémů obsahující osobní údaje jen pod heslem;
  • Pravidelná údržba zařízení, na kterých budou data uložena;
  • Zajištění ochrany antivirem, firewallem, prostředky k zabránění neoprávněným osobám přistupovat k osobním údajům a k prostředkům pro jejich zpracování;

5. JAKÁ MÁTE VE VZTAHU K OCHRANĚ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRÁVA

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům;
 • Právo na opravu;
 • Právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 • Právo na omezení zpracování údajů;
 • Právo vznést námitku proti zpracování;
 • Právo na přenositelnost údajů;
 • Právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů, a sice ve výši 100 Kč.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) ukládá nám to zákonná povinnost nebo (v) ve vztahu k osobním údajům, k jejichž zpracování jste udělil souhlas, tento souhlas odvoláte.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, nesmíme Vaše osobní údaje zpracovávat jinak než tak, že budeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě plnění úkolů ve veřejném zájmu, při výkonu veřejné moci, pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu, včetně profilování založeného na našem oprávněném zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. V případě námitky proti zpracování, založeného na dalších důvodech, bude tato námitka vyhodnocena a následně Vám sdělíme, zda jsme jí vyhověli a Vaše údaje nebudeme nadále zpracovávat, nebo že námitka nebyla důvodná a zpracování bude pokračovat. Každopádně po dobu, než bude námitka vyřešena, bude zpracování omezeno.

Právo na přenositelnost znamená, že máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytli na základě souhlasu nebo smlouvy, a které jsou zároveň zpracovávány automatizovaně, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému správci.

Pokud máte připomínky nebo stížnost týkající se ochrany osobních údajů nebo dotaz na osobu odpovědnou za ochranu dat v naší společnosti či uplatňujete některé ze svých práv, kontaktujte prosím naši odpovědnou osobu na e-mailové adrese: recepce@klinovka.com. Na vaše dotazy či připomínky odpovíme do jednoho měsíce.

Na naši činnost taktéž dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete v případě Vaší nespokojenosti podat stížnost. Více se dozvíte na internetových stránkách úřadu (www.uoou.cz).

ZMĚNY ZÁSAD

Naše Zásady mohou být čas od času změněny. Všechny změny zásad ochrany osobních údajů zveřejníme na našich webových stránkách a pokud se bude jednat o významné změny, budeme Vás informovat podrobněji (v případě některých služeb můžeme změny Zásad oznamovat e-mailem). Předchozí verze těchto Zásad pro Vás archivujeme, abyste k nim měli i v budoucnu přístup.

Tyto Zásady jsou účinné od 1.9.2020.

Srdeční záležitost, krásné místo, pocit jako když se vracíte domů. Milo. Voňavo po chlebu. Výborné jídlo. Vše je možné, divy a zázraky na počkání - doslova. Pevný stisk ruky a péče o každého z nás. Pozornost. Do takového místa se ráda vrátím. Díky všem kteří se o mě a mé dcery starali.